Smart Alliance Company

ก่อตั้งบริษัท

บริษัท สมาร์ท อัลลายแอนส์ จํากัด ได้ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มบุคคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้าน Information Technology มามากกว่า 20 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะในด้าน Mission Critical Computing, Electronic Data Interchange บริษัทฯ ได้เป็นผู้แทนจำหน่ายซอฟแวร์ของบริษัท Axway แห่งประเทศฝรั่งเศส (www.axway.com) นับตั้งแต่ปี 2547 โดย Axway เป็นบริษัทซอฟแวร์ที่มีความเชื่ยวชาญทางด้าน Multi-enterprise Solutions and Infrastructure, Trade Facilitation , Business to Business Integration ซึ่งมีฐานลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 11,000 แห่ง และกว่า 100 ประเทศในโลก

download company profile
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในการติดตั้งและให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) สำหรับธุรกรรมทางด้านการเอื้ออำนวยความสะดวกทางด้านการค้า และ โลจิสติกส์ (Trade Facilitation and Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ และมาตรฐาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ( Data Exchange) ทีมีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญต่อการดําเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ฉะนั้นบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ติดตั้งและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ( Data Exchange) ให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ จึงมีภารกิจหลักที่มุ่งเน้นให้ทุกองค์กรได้ใช้ บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระดับคุณภาพการให้บริการระบบงานและบุคลากร ดังนี้
1. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange)
2. คุณภาพการให้ บริการ
3. ระบบงานและบุคลากร
นโยบายธุรกิจ
ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในการก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทฯ จึงได้ วางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะยาว ดังนี้
• การพัฒนาบุคลากรในระดับมืออาชีพ
• การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• การพัฒนาธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นความสำเร็จของลูกค้า
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

Smart Alliance Co., Ltd.

Need Help? Contact IT Company Today